تاریخ نگارش: پنجشنبه 14 فروردین 1393 + نظرات ()

راز پنهان

سنبل مـویت پریشــان شـد، ببین شــد یــا نشـد

سطح گیتی مشک افشان شد، ببین شد یا نشد

دوش بــا زلفت ســاقــی می نمود افشـــای راز

ایـن راز پنهــان آشکار شــد، ببین شــد یــا نشـد
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، شعر و مشاعره، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: پنجشنبه 14 فروردین 1393 + نظرات ()

عشق چیست؟

عشق طــرح سـاده لبخنــــد ماست

معنــی لبخنـــد مــا پیــونــــد ماست

عشق را بــــا دست هــای مهــربان

هر که قسمت می کند مانند ماست

عشق یعنـــی اینکه مــا بـــاور کنیم

یک دل دیگـــر ارادتمنــــــد مــــاست

================

عشق یعنــی سوختــن و ساختــن

عشق یعنــی زنــدگـــی را باختــن

عشق یعنـــی انتــــظار و انتــــظار

عشق یعنی هرچه بینی عکس یار

عشق یعنی دیــــده بـر در دوختـن

عشق یعنی در فــراقش سـوختن
طبقه بندی: شعر و مشاعره، متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: پنجشنبه 14 فروردین 1393 + نظرات ()

باران

چترها را باید بست

زیر باران باید رفت

فکر را، خاطره را، زیر باران باید برد

با همه مردم شهر زیر باران باید رفت

دوست را زیر باران باید برد

عشق را زیر باران باید جست

زیر باران باید بازی کرد

زیر باران باید شعر نوشت، حرف زد و نیلوفر کاشت

زندگی تر شدن پی در پی

زندگی آب تنی کردن در حوضچه «اکنون» است

رخت ها را بکنیم

آب در یک قدمی است

سهراب سپهری
طبقه بندی: متـون عاشقـانه، متــــون ادبــی، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
تاریخ نگارش: پنجشنبه 14 فروردین 1393 + نظرات ()

آرزو

من وجودم به تو مدیون و دلم مامن توست

آرزویم نظـــری روی تــــو و دیـــــدن توست

من اگـر دور ز تـو هستم و دلتنگ میشم

با صدای خوش تو غرق در آهنگ میشم
طبقه بندی: شعر و مشاعره، متـون عاشقـانه، 
برچسب ها:پیام دوستان و رهگذران،
(تعداد کل صفحات: 61)     ...  6  7  8  9  10  11  12  ...  

...