آشنایی مختصری با نثـــر و آثار محمدرضا رحمانی

(مهرداد اَوِستا شاعر و نویسنده لرستانی)

نثر استاد مهرداد اوستا که به «نثر اوستایی» معروف بوده و در کتاب های پالیزبان، از امروز تا هرگز، تیرانا و منطق کلمات تجلی یافته، در واقع نثر فاخر فارسی را به زیباترین و دلنشین ترین وجوه ممکن به نمایش گذاشته است، نثری که به قول برخی از صاحب نظران نثر منظوم یا شعرین می باشد. استاد در کتاب «تیرانا» این گونه به قدرت نویسندگی غیر قابل انکار و منحصر به فرد خویش اشاره می نماید: بسا کسان که به عمری همه عمر، مردمان را به نیرنگ الفاظ و افسون کلمات فریفته اند و من اگر چنان می خواستم، بی هیچ تردید بدان مایه استیلایم که در این افسونگری ست، از هر دیگری چیره دست تر می بودم و نخواستم. چرا که، مرا آن مایه شکیبایی نبود تا سرزنش آزادی خود را بردبار توانم بود و چون، فریب خوردن را خوش نداشتم، از فریب دادن هماره بر خویشتن هراسان بوده ام.ادامه مطلب
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مهرداد اوستا،
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

میخانــه

اگـــر هوشمنـــدی و پاکیـــزه رای

به میخانه شو زین سپنجی سرای

به سوی خرابــات گامی بزن

ز دست سبو چنـد جامی بزن

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهم
طبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

كلیــد زندگی

طلسم غــم بیکرانست می

                              تن بی روان را روانست می

                                                                نه می بلکه عیش جوانی بود

                                                                                         کلیــــد در زنــدگـانــی بـــــود

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
تاریخ نگارش: سه شنبه 22 بهمن 1392 + نظرات ()

روی یـــار

به باغ ار فتد عکس از روی یار

شود نـوک هر خـار رشک بهار

و گر بر فلک چهـــره تابـــان کند

خـود از شرم او چهره پنهان کند

به آب ار بشویـد دو زلف سیاه

بـه تأثیر سنبل شـود هـر گیاه

و گر سوی میخــــانه تازان شود

می از چادر شیشه عـریان شود

از آن می که جان عکسی از نور اوست

ادیـب خـــــرد پـــــاک دستـــــور اوست

میی کو چـو در جام گردان شود

چـــراغ دل می پـرستـــان شود

حرارت فزای فسرده دلان

کــدورت زدای فرو ماندگان

مرشد بروجردی شاعر قرن یازدهمطبقه بندی: اشعار شاعران لرستانی، 
برچسب ها:مرشد بروجردی،
(تعداد کل صفحات: 10)     1  2  3  4  5  6  7  ...  

...